Det praktiske

 

Sådan gør du

Langt hår

Har du langt hår skal det være sat op og meget gerne flettet.saadan goer du 300

Gymnastiktøj - Fodtøj

Man gør gymnastik i gymnastiktøj - shorts / t-shirt / gymnastikdragt -uden skørt, bare tæer eller gymnastiksko

Opvisningstøj

Der må påregnes ekstra udgifter.

Hjælpende hænder

Rishøj Gymnastikforening søger altid hjælpende hænder, vi skal blandt andet bruge hjælpende hænder til vores

arrangementer. Har du lyst til at hjælpe til, kan du kontakte os via mail, du finder adressen under kontakt i

hovedmenuen.

Så er alle billederne fra årets hjemmeopvisning på plads, du finder alle billederne under hvert hold i menuen øverst under holdsider

Velkommen til Rishøj IF gymnastik afdeling med tilhold i Køge nord.

Rishøj Gymnastik er under paraplyforeningen Rishøj Idrætsforening.

Rishøj Gymnastik har bredde gymnastik som målsætning med plads til idræt for alle aldre, vi harRishoejlogo

således mor, far barn gymnastik for de yngste samt Gotved og motionsgymnastik for de ældste. Indimellem har vi en masse

andre tilbud til vores medlemmer. Der er noget for enhver smag og niveau. Det enkelte holds trænere planlægger selv

sæsonens træning, herunder gæsteopvisning på udebane, sociale arrangementer mm. 

 

Søndag den 27. august 2017 har vi online tilmelding fra kl. 10.00. Vores bestyrelse vil også være at træffe i Rishøj Hallen

denne søndag såfremt du har brug for hjælp til tilmeldingen. Der modtages IKKE kontanter, men husk blot dit kreditkort.

Sæsonen begynder start september og afsluttes med vores hjemmeopvisning i april. Nogle hold fortsætter med

sommergymnastik til midt juni.

 

Som gymnast i vores forening får du ugentlig undervisning, samt et socialt samvær med latter og hygge. 

 

Ligeledes afholdes der i december juleafslutninger på holdene, dette er op til de enkelte trænere at arrangere.

Foreningens trænere og bestyrelses medlemmer er frivillige med et stort engagement.

Alle vores trænere tilbydes relevant uddannelse via DGI- og DGF kurser.

 

Alle er velkommen

Søndag den 27. august 2017 har vi online tilmelding fra kl. 10.00, så der er ikke indskrivning i hallen.

Vores bestyrelse vil også være at træffe i Rishøj Hallen tilmeldingdenne søndag såfremt du har brug for hjælp til tilmeldingen. Der modtages IKKE kontanter, men husk blot dit betalingskort.

 

Sæsonen begynder start september og afsluttes med vores hjemmeopvisning i april. Nogle hold fortsætter med

sommergymnastik til midt juni.

 

 

privatlivs politik pic

Der gælder nye regler pr. 25 maj 2018 se hvordan Rishøj Gymnastikforening gør ved at trykke på billedet

 

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

 

25. maj 2018

 

 

Rishøj Gymnastikafdelings dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Rishøj Gymnastikafdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Karin Heinrichsen

 

Adresse: Holmevej 5, 4600 Køge

 

CVR: 30000714

 

Telefonnr.: 93633130

 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Website: www.rishoj-gymnastik.dk

 

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

 1. Medlemsoplysninger:

 

 • Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • Ingen

 

 

 

 

 

 1. Oplysninger om ledere og trænere:

 

 • Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR-nummer

  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

  Formålene:

 

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

 • Tilskudssøgning

 

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende.

 • Administration af din relation til os.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

 

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Ulønnede ledere og trænere:

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

 

Godtgjorte ledere og trænere:

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. godtgørelsesbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

 

Dine rettigheder

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Revidering af privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

  Venlig hilsen

  Rishøj Gymnastikafdeling,
  formand Karin Heinrichsen

 

Underkategorier